Acte necesare

Locuințe sociale

Atribuire locuință conform Legii Locuinței nr. 114/1996

Pasul 1

Pot depune cerere pentru locuință socială persoanele care îndeplinesc următoarele condiții (prevederile din Legea Locuinței nr. 114/1996):

 • Au acces la locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința (Art. 42 din Legea Locuinței nr. 114/1996).
 • Au domiciliul pe raza Sectorului 1

Nu pot beneficia de locuință socială cei care (Art. 48 din Legea Locuinței nr. 114/1996):

 • au un venit mediu net lunar pe persoană peste venitul mediu stabilit de INS;
 • dețin în proprietate o locuință;
 • au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;
 • au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;
 • dețin, în calitate de chiriaș o altă locuință din fond locativ de stat.

Pasul 2

Actele necesare pentru întocmirea dosarului:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 și a normelor de aplicare a acesteia, actele necesare întocmirii unui dosar de locuință socială sunt următoarele:

 • cerere tip adresată primarului Sectorului 1;
 • număr telefon de contact;
 • memoriu explicativ din care să reiasă situația dvs. familială și locativă; copie xerox – B.I. sau C.I. cu domiciliul stabil în Sectorul 1(pentru toți membrii care vor figura cu dvs. în dosarul de locuință socială;
 • copie xerox – certificate de naștere ale copiilor minori (dacă este cazul);
 • copie xerox – certificat de căsătorie ( dacă este cazul);
 • adeverință de salariu cu veniturile nete (defalcate) realizate în ultimele 12 luni sau după caz : taloane de pensie, adeverințe ajutor social, sau o declarație notarială din care să rezulte că nu ași realizat venituri;
 • copie xerox act de proprietate, contract de închiriere al titularului locuinței de la adresa de domiciliu de pe B.I. sau C.I. ;
 • certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale;
 • declarație notarială (în original) din care să rezulte că nu ați deținut și nu ați înstrăinat nicio locuință proprietate/coproprietate după 1 ianuarie 1990 și până în prezent pe teritoriul țării (pentru toți membrii majori);
 • certificate medicale, pentru invalizi de gradul I sau II, sau pentru persoane cu handicap (după caz);
 • copie după hotărârea de divorț rămasă definitivă (dacă este cazul);
 • adeverință pentru tinerii instituționalizați;
 • hotărârea judecătorească de evacuare rămasă definitivă (dacă este cazul);
 • adeverință de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din care să reiasă perioada pentru care beneficiați/ați beneficiat de ajutor pentru plata chiriei conform Hotărârii consiliului Local nr. 120/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • în cazul în care sunteți victimă a violenței domestice, vă rugăm să prezentați acte care să ateste acest lucru, respectiv, ordinul de protecție emis de către instanța de judecată în condițiile prevăzute de Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;
 • certificat pentru beneficiarii Legii 42/1990 sau 118/1990 (după caz);
 • diplomă studii superioare, legalizată, pentru titularul cererii;
 • orice alt act pe care îl considerați necesar în sprijinul cererii dvs. de locuință.

Atenție!

 • pentru stabilirea punctajului și efectuarea de verificări la dosar, vă rugăm nu uitați să aveți asupra dvs. și originalul actelor aflate în copie!
 • pentru a figura pe lista de priorități, dosarul trebuie reactualizat în perioada 1- 30 septembrie a fiecărui an, cu adeverință din care să rezulte venitul net realizat pe ultimele 12 luni pentru toți membrii majori, taloane de pensie sau declarație notarială în cazul în care au fost realizate venituri, acte doveditoare dacă au survenit modificări în componența familiei potrivit art. 17 și situației locative potrivit art. 48 din Legea locuinței nr. 114/1996.

Locuințe ANL

Atribuire locuințe ANL cu chirie:
- Cerere către Primăria Sectorului 1;
- Copie xerox - B.I./C.I.

Atribuire locuințe conform O.G. nr. 19/1994:

Pasul 1:
Dacă faceți parte din una din categoriile menționate mai jos:
- Tinerii căsătoriți care la data contractării, precontractării sau repartiției locuinței au, fiecare, vârsta de până în 35 de ani;
- Persoanele cu invaliditate gradul I sau II;
- Persoanele cu handicap;
- Răniții, precum și familii și părinți ai celor decedați ca urmare a participării la victoria Revoluției din decembrie 1989;
- Persoanele și familiile care își schimbă domiciliul din orașe la sate și lucrează în agricultură sau silvicultură;
- Personalul calificat din învățământ și sănătate, care are sau își schimbă domiciliul la sate;

Pasul 2:
Acte necesare pentru întocmirea dosarului:
- Cerere tip pentru înscriere pe lista de priorități (poate fi procurată de la Centrul de Informare pentru Cetățeni) cu mențiunea sumei disponibile pentru plata avansului și nivelul ratei lunare pe care solicitantul se angajează să o achite;
- Copie după certificate de căsătorie și după certificatul de naștere al copiilor minori;
- Adeverințe de venit pentru ambii soți (de la locul de muncă);
- Certificat de invaliditate (cu indicarea gradului I sau II) și/sau certificat de handicapat;
- Certificat de rănit în revoluție sau de urmaș erou conform Legii nr. 42/1990 (după caz);
- Certificate medicale (după caz);
- Acte doveditoare ale situației locative actuale;
- Declarație notarial din care să rezulte că niciunul dintre membrii majori ai familiei nu au deținut și nu au înstrăinat nicio locuință proprietate personală după 1 ian.1990 și până în prezent;
- Copii după actele de identitate pentru ambii soți.

Atenție! Pentru verificarea autenticității actelor aflate în copie, vă rugăm, nu uitați să luați și originalul acestora!