Data: 21.10.2021

Locuințe pentru tinerii cu vârsta de până în 35 de ani, disponibile pentru închiriere

Tinerii din Sectorul 1 care au vârsta până în 35 de ani, care au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie și care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat nicio locuință după data de 1 ianuarie 1990 își pot depune dosarele pentru obținerea unei locuințe cu chirie de la Primăria Sectorului 1.

În acest moment, în blocul de locuințe destinate tinerilor cu vârste până în 35 de ani situat în str. Munții Tatra nr. 18-20 există patru garsoniere libere care își așteaptă locatari noi. Aceste locuințe sunt primele care vor fi atribuite de către administrația locală într-un mod transparent, în baza unui Regulament care a fost aprobat de către consilierii locali în luna august 2021.

Alte 47 de garsoniere vor deveni disponibile începând cu luna august a anului viitor. Deși le-a expirat contractul și au împlinit vârsta de 35 de ani, actualii chiriași au primit un termen de 12 luni pentru eliberarea locuinței, potrivit unui amendament depus de consilierii locali la Regulamentul aprobat în data de 3 august 2021.
Contractul de închiriere se încheie cu beneficiarul repartiției pentru o perioadă de 3 ani. Chiria este subvenționată și este în valoare de 10 lei/mp/lună (în medie = 435 lei).

Actele se depun la Registratura Primăriei Sectorului 1 din Bd. Banu Manta nr. 9 sau se transmit în format electronic pe adresa de e-mail: registratura@primarias1.ro.

Condițiile de atribuire

Pot solicita o locuință pentru tineri persoanele care:
 au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința (art. 42 din Legea Locuinței nr. 114/1996);
 nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat nicio locuință  după data de 1 ianuarie 1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe, nu dețin, în calitate de chiriaș o altă  locuință din fondul locativ de stat;
  să fie persoane majore în vârstă de până la 35 de ani;
 să aibă domiciliul pe raza sectorului 1.

Procedura de atribuire:

 Pasul 1  - depunerea dosarului

Acte necesare:
 Cerere tip adresată Primarului Sectorului 1;
 Memoriu privind situația locativă actuală;
 Actul de identitate titular – copie xerox;
 Certificat de căsătorie – copie xerox (după caz);
 Actul de identitate al soţiei/soţului – copie xerox (după caz);
 Diploma de studii – eliberată de către ultima instituţie de învăţământ absolvită (soţ/soţie)- copie xerox;
 Copie xerox act de proprietate, contract de închiriere al titularului locuinţei de la adresa de pe actul de identitate;
 Certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele și taxele locale;
 Declaraţie notarială pentru fiecare membru major al familiei din care să rezulte că nu deţine, nu a deţinut si nu a înstrăinat nicio locuinţă proprietate personală după 01.01.1990,  nu a beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și nu deține în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ de stat;
 Adeverinţă de salariu de la locul de muncă din care să rezulte venitul net realizat în ultimele 12 luni  (soţ/soţie);
 Adeverințe eliberate de ANAF;
 Declarație notarială pe proprie răspundere pentru veniturile realizate din alte surse (dividende, acțiuni la societăți comerciale , moșteniri sau donații, inclusiv veniturile ocazionale realizate în ultimele 12 luni)
 Cazier judiciar (soţ/soţie);
 Certificate medicale (după caz);
 Adeverinţă sau alte acte doveditoare pentru tinerii proveniţi din instituții de ocrotire socială (după caz);
 Hotărâre judecătorească de evacuare pentru tinerii din case naţionalizate (după caz) .

Pasul 2 – instrumentarea și analizarea dosarului
 Instrumentarea și analizarea dosarului de către funcționarii din cadrul Compartimentului Fond Imobiliar;
 Întocmirea referatului pentru dosarele eligibile;
 Transmiterea dosarului  însoțit de referat în vederea analizării de către comisia de specialitate;
 Aprobarea atribuirii de către comisia de specialitate.

Pasul 3 – atribuirea
 În urma aprobării comisiei de specialitate, funcționarii din cadrul Compartimentului Fond Imobiliar întocmesc comunicarea de atribuire și repartiția;
 Încheierea contractului de închiriere.
Pentru informații suplimentare sau pentru consiliere, persoanele interesate se pot adresa Compartimentului  Fond Imobiliar care își desfășoară activitatea la sediul din Str. Mureș nr. 18-24, în timpul programului de lucru cu publicul: luni – joi între orele 10.00-14.00 sau pot suna la numărul de telefon: 0786.745.294.Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro