Hotărârile Consiliului Local în anul 2022

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 20.01.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba trecerea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a imobilului identificat cu IE 242155 și a terenului rezultat în urma demolării imobilelor ce au avut atribuită adresă poștală în Piața Haralambie Botescu nr. 11 și nr. 12
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 20.01.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a Pieței Haralambie Botescu, aflată în proprietatea publică a Municipiului București, vederea reabilitării și modernizării
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 20.01.2022
 • prin care se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru cooperarea Sectorului 1 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. și Municipiul Bucureşti, în vederea finanțării și realizării în comun a unor proiecte de investiții ce vizează promovarea mobilității urbane și creșterea gradului de conectivitate pe raza administrativă a Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 20.01.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 1 al Municipiului București și Municipiul București, în vederea finanțării în comun a cheltuielilor aferente finalizării procedurilor de expropriere a imobilului aflat în proprietate privată, situat in Calea Griviței nr. 138C, Sector 1, Bucuresti, identificat cu nr. Cadastral 227247, pentru realizarea unor lucrări de interes public local
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 20.01.2022
 • privind aprobarea Caietului de sarcini al activității de sortare a deșeurilor municipal și a deșeurilor similare în stațiile de sortare aferenteă serviciului public de salubrizare Sectorul 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 20.01.2022
 • privind exercitarea dreptului Consiliului Local al Sectorului 1 de administrare asupra terenurilor cu numerele cadastrale 279740, 279741, 279742, 279743, 279747, 279768, 279770, 279771, 279772 și 279777 prin Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 20.01.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia Acordul de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Societatea de Inginerie Sisteme SIS S.A. și Institutul de Cercetare NORCE din Norvegia, pentru atragerea finanțării nerambursabile din Mecanismul Financiar Norvegian 2014‐2021 alocate prin Apelul 3.1 ”Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE), lansat în cadrul Programului pentru Energie în România, domeniu de interes: Energie Regenerabilă
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 20.01.2022
 • prin care se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații situate în imobilul din Piața Amzei nr.13 către Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoieria Sector 1 Capitală, pentru o perioadă de doi ani
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 20.01.2022
 • privind aprobarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 20.01.2022
 • privind modalitatea de acordare a unei sume pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare cu domiciliul în Sectorul 1 al municipiului București, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 20.01.2022
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1/28.01.2021 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 20.01.2022
 • pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul școlar 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 20.01.2022
 • privind aprobarea implementării și finanțării programului ”Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Greco-Catolic ”Timotei Cipariu” în anul școlar 2021-2022, Semestrul II
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 20.01.2022
 • privind aprobarea implementării și finanțării Programului ”Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Aeronautică ”Henri Coandă”, în anul școlar 2021-2022 - Semestrul II
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 20.01.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MALU MIC NR.55, SECTOR 1, BUCUREȘTI
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 20.01.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. VIRGILIU NR.25, SECTOR 1, BUCUREȘTI
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 20.01.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)STR. RENAȘTERII NR. 48, SECTOR 1, BUCUREȘTI
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 20.01.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MADRIGALULUI NR. 68, SECTOR 1, BUCUREȘTI
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 20.01.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MARIA HAGI MOSCU NR. 13, SECTOR 1, BUCUREȘTI
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 20.01.2022
 • privind modificarea Anexei nr. 2 - Metodologia de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, cu modificările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 20.01.2022
 • privind aprobarea depunerii proiectului ,,Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București” în vederea accesării finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operaţional Capacitate Admninistrativă 2014 — 2020, CP 16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată, cod apel: POCA/973/2/1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 20.01.2022
 • privind colaborarea dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Congregația Inimii Neprihănite, în scopul implementării proiectului ”Casa Familie Sfânta Maria”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 20.01.2022
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 240/22.12.2021 privind implementarea sistemului integrat de teleasistență, teleurgență și telemedicină Butonul de Panică (”Butonul Roșu”) în regim gratuit, cu tarif social și tarif integral de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 20.01.2022
 • prin care se ia act de Planul de siguranță rutieră al Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 03.02.2022
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 07.02.2022
 • pentru aprobarea închirierii terenului situat în str. Sângerului nr. 23 Sector 1, București, parte a imobilului în care își desfășoară activitatea Școală Gimnazială nr. 162
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 07.02.2022
 • privind constituirea unei comisii mixte de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în Str. General Berthelot nr. 56-58, Sector 1, București, în vederea desfășurării activității Liceului de Artă ”Nicolae Tonitza”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 07.02.2022
 • privind aprobarea implementării și finanțării proiectului ”Să (ne) recunoaștem!”, la nivelul Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu”, pentru anul școlar 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 07.02.2022
 • pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano Catolică București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 07.02.2022
 • privind ”Planul de acţiuni și lucrări de interes local ” pentru anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 18.02.2022
 • privind constituirea unei comisii mixte pentru verificarea activității voluntarilor din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/2020
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 01.03.2022
 • privind aprobarea folosirii fondului de rezerva bugetara din bugetul general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pentru finanţarea cheltuielilor de cazare, materiale igienico-sanitare, hrana, ingrijire medicala a refugiatilor din Ucraina, precum şi pentru finanţarea unor cheltuieli ale comunităţilor care sunt implicate direct ȋn primirea refugiaţilor
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 18.03.2022
 • privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 28.03.2022
 • privind organizarea de piețe tradiționale, volante și târguri pe raza Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 30.03.2022
 • privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului ,,Centrul de Plasament Viață și Lumină”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 30.03.2022
 • privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana în vederea derulării proiectului "Centrul de Zi Ana"
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 30.03.2022
 • privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Alternativa 2003, în vederea derulării Proiectului ”Centrul de Zi Alternativa”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 30.03.2022
 • privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația ”SOS Satele Copiilor România”, în vederea derulării programului ”SOS Satul Copiilor București-Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 30.03.2022
 • privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Fundația Viață și Lumină și Fundația e-Romnja, pentru atragerea finanțării
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 01.04.2022
 • privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2022 + Nota de contrasemnare nr. C25/14.04.2022 a Secretarului General
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 13.04.2022
 • pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 189/23.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 13.04.2022
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții - “Consolidare, refacere finisaje exterioare, înlocuire ferestre, schimbare învelitoare biserică, refacere împrejmuire, amenajarea curții, refacere canalizare, sistem de drenaj, preluare și evacuare ape pluviale, iluminat arhitectural biserică și curte pentru Biserica Evanghelică C.A. București, Sector 1, strada Luterană, nr.2, însoțită de Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 28/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 13.04.2022
 • privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/25.02.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 13.04.2022
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare și refuncționalizare a imobilului situat în Bd. Apicultorilor nr. 1, Sector 1 și predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului terenului și imobilului identificat cu numărul cadastral 215318, precum și a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, în vederea utilizării acestuia ca unitate de învățământ (Școala Gimnazială nr. 6)”, însoțită de Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 26/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 13.04.2022
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București acceptarea ofertei de donație cu sarcini autentificată sub nr. 160/01.02.2022 privind imobilul identificat cu IE 208505 în suprafață de 3.933 mp și transmiterea acestuia în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea realizării unei creșe cu toate utilitățile și anexele necesare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 13.04.2022
 • pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 215/09.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș, Sectorul 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 13.04.2022
 • privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții ,,Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, strada Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 13.04.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea transmiterii în folosință gratuită a imobilului situat în strada General Berthelot nr. 20, aparținând Școlii Gimnaziale Speciale nr. 10, către Liceul Dimitrie Paciurea, în vederea derulării activităților de învățământ
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 13.04.2022
 • privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din incinta Colegiului Tehnic Mecanic Grivița din Sectorul 1, aflat în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 13.04.2022
 • privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din incinta Școlii Gimnaziale ”Geo Bogza” din Sectorul 1, aflat în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 13.04.2022
 • privind constituirea unei comisii mixte pentru verificarea execuției bugetare a instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1: Administrația Domeniului Public, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul Multifuncțional Caraiman, Poliția Locală, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale, la sfârșitul trimestrului II al exercițiului bugetar 2021, însoțită de Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 2/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 13.04.2022
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 13.04.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere, în vederea realizării lucrărilor de interes public local de reabilitare și modernizare a imobilului având numărul cadastral 222175 – C1, situat pe str. Feroviarilor 37B, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Colegiului Tehnic ,,Mircea cel Bătrân”;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 13.04.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării, pentru și în numele Municipiului București, a imobilului situat în str. General Berthelot nr. 56-58, Sector 1, București, în vederea păstrării destinației actuale a acestuia și anume, imobil de interes public, respectiv continuarea activității Liceului de Artă ”Nicolae Tonitza”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 13.04.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării, în numele și pe seama Municipiului București, a imobilului situat în București, B-dul Ion Mihalache nr. 325A și 325B, Sector 1, având număr cadastral și carte funciară 267860, în scopul amenajării unui loc de joacă și transmiterea acestuia în administrarea Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 13.04.2022
 • privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 240/27.08.2020 privind aprobarea reorganizării unor servicii sociale, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 13.04.2022
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Pitar Moșu, situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, București, sector 1 hotărâre, însoțită de Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 29/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 13.04.2022
 • privind actualizarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare parcare subterană în zona străzii Banu Manta”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/2011, însoțită de Opinia motivată a Secretarului General al Sectorului 1 nr. 1/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 13.04.2022
 • privind implementarea unui proiect pilot ”APĂ PURIFICATĂ PENTRU COPII”, în 2 unități de învământ preuniversitar aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 13.04.2022
 • privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 13.04.2022
 • privind aprobarea implementării proiectului educațional „Bugetare participativă – Decide pentru liceul tău!” în perioada septembrie – decembrie 2022 14
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 13.04.2022
 • privind implementarea proiectului ”CASUȚA CU CĂRȚI” în parcurile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 13.04.2022
 • privind aprobarea înființării unui serviciu social de tip centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii (cod 8899 CZ – F – I), denumit Centrul Comunitar Odăi, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, însoțită de Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 30/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 13.04.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1, a dreptului de administrare a terenului situat în str. Stoica Ludescu, nr. 80, Sector 1, însoțită de Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 31/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 13.04.2022
 • privind predarea de către Administrația Domeniului Public al Sectorului 1, către Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A. a 50 de amplasamente, în vederea construirii parcărilor rezidențiale pentru biciclete/trotinete precum și a altor mijloace de transport alternativ ”VELO PARKING”, însoțită de Opinia motivată a Secretarului General al Sectorului 1 nr. 2 /27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 13.04.2022
 • privind predarea de către Administrația Domeniului Public Sector 1, Companiei de Investiții în Sănătate și Domenii de Inters Public-Privat Sector 1 S.A., a amplasamentului Parcului ”Ion I.C. Brătianu” în vederea reabilitării și, însoțită de Opinia motivată a Secretarului General al Sectorului 1 nr. 3 /27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 05.05.2022
 • prin care se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Comuna Stăuceni, Municipiul Chișinău din Republica Moldova
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 05.05.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării în numele și pe seama Municipiului București, a imobilului situat în București, str. Căpâlna nr. 5, Sector 1, având număr cadastral și carte funciară 207014, în scopul amenajării unei parcări de reședință și transmiterea acestuia în administrarea Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 05.05.2022
 • privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1/28.01.2021 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 05.05.2022
 • privind aprobarea regulamentului de organizare a activității de transport școlar pentru copiii din comunitatea Giulești-Chitila Triaj
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 05.05.2022
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/beneficiar şi a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuţiei lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Complexului Social de Servicii Odăi - Căminului pentru Persoane Vârstnice și Complexului Social de Servicii Străulești şi susţinătorii legali ai acestora, servicii sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 05.05.2022
 • privind aprobarea costului mediu lunar persoană adultă cu dizabilități protejată în cadrul Centrelor de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 05.05.2022
 • privind aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi - Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, servicii sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 05.05.2022
 • privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă cu dizabilități protejată în cadrul Centrelor de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 05.05.2022
 • privind aprobarea costului mediu lunar/copil protejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidenţial destinate copiilor, centrelor de zi tip ”creşă” si modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică destinate copiilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 05.05.2022
 • privind aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul centrelor de zi de recuperare copii cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 05.05.2022
 • privind aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 05.05.2022
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1 și Parohia Sfânta Vineri Nouă, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfânta Vineri Nouă, situată în Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 157-161, București, Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 05.05.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București a Drumului Arieș și a Drumului Cavnic ce se află în proprietatea publică a Municipiului București, în vederea întreținerii/reabilitării și modernizării
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 05.05.2022
 • privind aprobarea implementării și finanțării proiectului educațional ”Ajutăm elevii din Ucraina”, la nivelul Școlii Gimnaziale ”Uruguay”, pentru 100 de elevi ucraineni în anul școlar 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 05.05.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 1 al Municipiului București, Municipiul București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 3 al Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului București și Sectorul 6 al Municipiului București pentru realizarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 05.05.2022
 • privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Renovare energetică moderată sau aprofundată a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3 și a cheltuielilor legate de proiect
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 05.05.2022
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire corp clădire în scopul desfășurării activităților școlare de către Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, pe terenul situat în bd. Ion Mihalache nr. 28, sector 1, București”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 05.05.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a hotarî încheierea Acordului de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ”Renovare energetică moderată Secția 4 de Poliție, str. Ion Neculce, nr. 6, București, care va fi depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 05.05.2022
 • privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social ”Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie-august 2022”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 13.05.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 1 al Municipiul București, Municipiului București, Sectorul 2 al Municipiul București, Sectorul 4 al Municipiul București, Sectorul 5 al Municipiul București și Sectorul 6 al Municipiului București pentru realizarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 20.05.2022
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/28.01.2021 privind desemnarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 20.05.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București cu privire la dezmembrarea imobilului aparținând domeniului public al Municipiului București și aflat în administrarea Sectorului 1, situat în str. Parcului FN, Sector 1, București în vederea delimitării locului de joacă de spațiul destinat parcării
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 20.05.2022
 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 193/16.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Realizare construcție modulară la Școala Gimnazială Herăstrău, strada Borșa nr.27, Sector 1”, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 20.05.2022
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unui protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1 și Fundația Calea Griviței, în scopul implementării proiectului cultural de interes public local ”Undercloud - Festival de Teatru Independent Ediția 15”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 25.05.2022
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/03.08.2021 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București a parcării de sub pasajul Basarab, în vederea derulării de lucrări de mentenanță și întreținere
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 10.06.2022
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 14.06.2022
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 14.06.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ”Renovare energetică moderată Secția 4 de Poliție, str. Ion Neculce, nr. 6, București, care va fi depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 14.06.2022
 • privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 14.06.2022
 • privind aprobarea implementării Proiectului educational ”Școala de vară, perioada iulie-august 2022 ;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 14.06.2022
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 85/05.05.2022 privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie - august 2022” ;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 14.06.2022
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/05.05.2022 privind aprobarea implementării și finanțării proiectului educațional ”Ajutăm elevii din Ucraina”, la nivelul Școlii Gimnaziale ”Uruguay”, pentru 100 de elevi ucraineni în anul școlar 2021-2022 ;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 14.06.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în Bd. Ion Mihalache nr. 28, sector 1, București din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului București, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 14.06.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării, pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în str. Feroviarilor nr. 37 B, Sector 1, București, în vederea păstrării destinației actuale a acestuia, imobil de interes public, respectiv continuarea activității Colegiului Tehnic ”Mircea cel Bătrân”;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 14.06.2022
 • pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere și închirierea imobilului situat în Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, compus din clădire S+P+M în suprafață desfășurată de 1300 mp și suprafață construită la sol de 552,33 mp, în vederea desfășurării activității Grădiniței nr. 283;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 14.06.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită Universității din București, pe o perioada de 49 de ani a imobilului-teren în suprafață de 1231 mp, înscris în Cartea Funciară nr.220896, situat în str. Jiului, nr. 163, Sector 1, Bucuresti;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 14.06.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru darea în folosință gratuită Federației Române de Arte Marțiale, pe o perioada de 2 de ani a imobilului în suprafață totală de 476.24 mp, situat în str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Bucuresti, în vederea desfășurării programelor de antrenament ale loturilor naționale cât și în vederea inițierii în artele marțiale a copiilor din sectorul 1;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 14.06.2022
 • privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1.400 lei, pentru participarea a 2 sportivi, persoane cu handicap și a însoțitorilor acestora, la o competiție sportivă, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Modestiei nr.26, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Smaranda Brăescu nr. 46, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bilciurești nr. 7, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mezeș nr.18, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 63, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Crinului nr. 81, sector 1, București .