Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
În baza Contractului de Finanțare nr. 683 din 18.04.2022 semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Sectorul 1 al Municipiului București implementează Proiectul „Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, cod MySMIS 154777, cod SIPOCA 1256.

Având un buget total de 344.882,50 lei, din care 337.984,85 lei finanțare nerambursabilă și 6.897,65 lei valoarea contribuției proprii, proiectul SIPOCA 1256 se derulează pe o perioadă de 15 de luni - 18.04.2022-18.06.2023 - și este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unui sistem unitar de management al calității și performanței, conform standardului ISO 9001:2015 și CAF 2020, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și în deplin acord cu principiile dezvoltării durabile.

Fișa proiectului „Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”

 

Obiectivele specifice ale proiectului SIPOCA 1256 sunt:

Obiectiv specific 1: Implementarea și dezvoltarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2015.

Obiectiv specific 2: Certificarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2015.

Obiectiv specific 3: Implementarea instrumentului de autoevaluare CAF 2020.

 

Rezultatele preconizate ale proiectului:

Rezultatul preconizat 1: Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare și conformare CAF la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1.

Rezultatul preconizat 2: Facilitarea implementării instrumentelor de management al calității și performanței la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1.

Rezultatul preconizat 3: Sistem de management al performanței și calității certificat conform standardului ISO 9001:2015 în cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1.

 

Ce vom face prin acest proiect?

Proiectul vizează realizarea tuturor demersurilor necesare pentru implementarea unui sistem unitar de management al calității și performanței, conform standardului ISO 9001:2015 și CAF 2020, instrumente care au rolul de a facilita accesul cetățenilor la serviciile publice furnizate, de a simplifica procedurile administrative și modalitatea de monitorizare și evaluare a acestora, precum și de a crește gradul de încredere al cetățenilor în serviciile furnizate.

În cadrul acestui proiect, vor fi evaluate sistemul de management, procesele, procedurile, instrucțiunile și documentele interne din perspectiva conformării cu cerințele standardului ISO 9001:2015 și vor fi identificate și analizate situațiile neconforme, aspectele critice ale activităților curente precum întârzieri, blocaje, cheltuieli nejustificate, capacitatea și disponibilitatea personalului existent de a contribui efectiv la implementarea și dezvoltarea instrumentelor de management al performanței și calității. De asemenea, vor fi elaborate o serie de proceduri interne noi, vor fi îmbunătățite cele actuale care susțin coordonarea și colaborarea instituțională, vor fi organizate sesiuni de instruire cu toți angajații pentru a le explica acestora cerințele standardului care va fi implementat, precum și etapele întregului proces, și vor fi elaborate o serie de instrucțiuni de lucru pentru tot personalul din cadrul aparatului de specialitate.

 

Stadiul proiectului:

În iunie 2022 a fost semnat contractul nr. J-AC 92/14.06.2022, încheiat prin achiziție directă, având ca obiect servicii de informare, promovare și publicitate. Valoarea contractului este de 4.220 lei, la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 801,80 lei.

Obiectivele contractului:

- concepere, realizare și publicare comunicate de presă: 2 comunicări;

- concepere, machetare și realizare materiale de informare și promovare (pliante - 100 exemplare, afișe A3 - 20 exemplare, mape A4 - 100 exemplare, pixuri - 100 bucăți, bloc-notes A5 - 100 exemplare, roll-up-uri - 2 bucăți).

Materialele de promovare au fost recepționate în conformitate cu prevederile contractuale și diseminate la conferința de lansare organizată în luna august 2022, în cadrul căreia s-au prezentat proiectul și programul de finanțare, obiectivele, precum și rezultatele estimate. Conferința a fost organizată la sediul administrației locale din Bd. Banu Manta nr. 9. Au participat persoane din cadrul aparatului de specalitate al primarului (primarul Sectorului 1, viceprimarul Sectorului 1, secretarul general al instituției, administratorul public, personal de conducere și de execuție), persoane din instituții aflate în subordinea Consiliului Local Sector 1 (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, Administrația Domeniului Public, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Complexul Multifuncțional Caraiman), consilieri locali, reprezentanți ai altor primării de sector, angajați ai Senatului și Camerei Deputaților, reprezentanți ai unor Organizații Non-Guvernamentale și ai mediului de afaceri.

Invitație la conferința de lansare a Proiectului „Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, cod MySMIS 154777, cod SIPOCA 1256

Comunicat de presă post-eveniment: Mai buni, mai performanți! Creștem calitatea serviciilor oferite locuitorilor din Sectorul 1 printr-un proiect cu fonduri europene

În luna iulie 2022 a fost semnat contractul nr. J-AC 129/20.07.2022, încheiat prin achiziție directă,  având ca obiect servicii de consultanță pentru introducerea instrumentului de autoevaluare CAF 2020. Valoarea contractului este de 62.000 lei, la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 11.780 lei.

Obiectivele contractului:

- sesiune de instruire a grupului de lucru denumit și Grup de evaluatori format din personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate, nominalizat prin dispoziție de primar, având pregătire și experiență în domeniul vizat (minimum 10 persoane) privind completarea chestionarelor de autoevaluare CAF;

- proces de autoevaluare;

- raport de autoevaluare;

- analiză instituțională și evaluare a sistemului de control (de către consultantul extern);

- elaborare documentație necesară pentru implementarea procedurilor specifice pentru conformarea CAF (de către consultantul extern);

- plan de măsuri pentru îmbunătățirea CAF;

- metodologie de implementare a Planului de măsuri CAF;

- nou proces de autoevaluare CAF pentru a asigura continuitatea demersurilor inițiate;

- actualizare documente de planificare strategică cu noile măsuri CAF, dacă va fi necesar.

Prin Dispoziția Primarului nr. 2844/01.08.2022 au fost desemnate cele 13 persoane care fac parte din Grupul de lucru în vederea implementării proiectului. Cei 13 angajați din aparatul de specialitate al primarului au participat la două sesiuni de instruire privind completarea chestionarelor de autoevaluare CAF, susținute de reprezentanții prestatorului. După instruirea membrilor grupului de lucru, aceștia au primit chestionarele de autoevaluare, le-au completat și transmis către firma câștigătoare a contractului, pentru centralizare și închiderea procesului de autoevaluare.

În luna septembrie 2022 a fost semnat contractul nr. J-AC 182/09.09.2022, încheiat prin achiziție directă,  având ca obiect servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015. Valoarea contractului este de 53.000 lei, la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 10.070 lei.

Obiectivele contractului:

- servicii de audit de diagnosticare privind conformarea cu cerințele ISO 9001:2015 în baza unui plan de audit: un raport inițial de diagnosticare și un raport final privind auditul de diagnosticare în vederea certificării pentru implementarea standardului ISO 9001:2015.

- servicii de consultanță pentru elaborarea procedurilor operaționale/de sistem necesare implementării și conformării cu standardul ISO 9001:2015: proceduri operaționale și proceduri de sistem nou create sau actualizate, după caz, și în deplină conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015; instrucțiuni de lucru pentru personalul angajat în cadrul instituției; manualul calității - ISO 9001:2015.

Activitatea efectivă va fi demarată, conform Cererii de finanțare, în luna octombrie 2022.

 

Cererile de rambursare:

Până în prezent, a fost depusă cererea de rambursare nr. 1 în data de 24 august 2022, pentru suma de 13,638 lei, pentru perioada de referință 01 mai 2022-11 august 2022.

 

Această pagină a fost actualizată pe 20 septembrie 2022.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Programul Operațional Capacitate Administrativă- http://www.poca.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”