Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung
Sectorul 1 al Municipiului București implementează în baza Contractului de Finanțare nr. 378 din 01.07.2019, proiectul „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung”, Cod MySMIS 128335, cod SIPOCA 634, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.

Proiectul are un buget total de 3,891,876.64 lei, din care 3,814,039.09 lei finanțare nerambursabilă și 77,837.55 lei valoarea contribuție proprie.

Perioada de implementare inițială a fost de 30 de luni (01 Iulie 2019 – 31 Decembrie 2021), dar a fost prelungită la 42 de luni (01 Iulie 2019 – 31 Decembrie 2022), în baza actului adițional nr. 2/16.12.2020.

Scopul proiectului constă în creșterea calității procesului decizional la nivelul Primăriei Sectorului 1 Bucuresti, prin implementarea unor instrumente de management strategic instituțional care să susțină planificarea strategică și fundamentarea politicilor publice, respectiv evaluarea indicatorilor de performanță a politicilor publice adoptate. Scopul acestui proiect este de a sprijini Primăria Sectorului 1 pentru implementarea unitara a mecanismelor și instrumentelor de planificare strategică, care să susțină fundamentarea deciziilor privind politicile publice adoptate, prioritizarea investițiilor realizate în diverse sectoare cât și dezvoltarea instituțională.

Fișa proiectului „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung”

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme și instrumente de management strategic instituțional care să susțină planificarea și fundamentarea politicilor publice la nivelul Primăriei Sectorului 1.

Obiectiv Specific 2: Dezvoltarea unor instrumente de monitorizare și raportare a indicatorilor de performanță privind implementarea politicilor publice, cât și a obiectivelor strategice stabilite la nivelul Primăriei Sectorului 1, coroborate cu instrumente IT de management strategic, care vor permite creșterea calității și performanței actului administrativ, a transparenței, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice.


Obiectiv Specific 3: Modernizarea sistemului de management al documentelor din Primăria Sectorului 1, prin implementarea unei aplicații informatice care să susțină digitalizarea proceselor de înregistrare și arhivare a documentelor.

Rezultatele preconizate:

Rezultat de proiect R1: Strategia de management și dezvoltare a instituției (inclusiv criterii de prioritizare a investițiilor la nivel local) elaborată;

Rezultat de proiect R2: Planul strategic instituțional (PSI) aferent anilor 2021-2022 elaborat; Rezultat de proiect R3: Metodologie de implementare, monitorizare și raportare a indicatorilor Strategiei de dezvoltare instituțională, a Planului Strategic Instituțional;

Rezultat proiect R4: Instrument IT suport pentru Planul anual al achizițiilor publice realizat în scopul îmbunatățirii planificarii strategice și execuției bugetare;

Rezultat proiect R5: Proceduri ale sistemului de management al documentelor în vederea digitalizării realizate;

Rezultat proiect R6: Aplicație software pentru management documente implementată și auditată;

Stadiul proiectului:

- În august 2020 a fost semnat contractul nr. 64/05.08.2019 având ca obiect servicii de informare, comunicare și publicitate, în urma unei proceduri de achiziție publică. Valoarea contractului este de 7.101,92 lei, cu TVA.

Obiectivele contractului:

- Publicare comunicate de presă: 2 comunicări;
- Producția și distribuirea materialelor publicitare și de informare (pliante- 3.000 exemplare, afișe A3- 240 exemplare, mape A4- 100 exemplare, pixuri- 100 bucăți, bloc-notes A5- 100 exemplare, roll-up-uri- 2 exemplare);
- Organizarea și desfășurarea conferințe de deschidere/ lansare și de închidere a proiectului.

În octombrie 2019, a fost organizată conferința de lansare, în cadrul căreia s-au prezentat proiectul și programul de finanțare, obiectivele precum și rezultatele estimate. Conferința a fost organizată la București, unde au participat reprezentanți AMPOCA, societatea civilă, presa, mediu de afaceri precum și reprezentanți ai autorității publice.

În decembrie 2021 a fost semnat contractul nr. 177/31.12.2021 având ca obiect prestare servicii de dezvoltare aplicații software, echipamente (tehnică de calcul), aparatură birotică și licențe software. Valoarea contractului este de 1.397.754.00 lei fără TVA.

Obiectivele contractului:

- Livrare, instalare și configurare infrastructură hardware și software;

- Consultanță analiză procese și elaborare procedure pentru sistemul informatic de management al documentelor

- Servicii de dezvoltare aplicație software planul annual al achizițiilor publice (PAAP);

- Servicii de dezvoltare aplicație informatică de management al documentelor.

În decembrie 2021 a fost semnat contractul nr. 176/31.12.2021 având ca obiect prestare servicii de consultanță pentru analiză/diagnoză organizațională, elaborarea Strategiei Instituției și a Planului strategic institutional (PSI). Valoarea contractului este de 250.000.00 lei fără TVA.

Obiectivele contractului:

- Elaborare Analiză diagnostic;

- Elaborare Strategia de Dezvoltare a instituției;

- Elaborare Plan strategic institutional.

Cererile de rambursare:

Cererile de rambursare au fost depuse astfel:
- În data de 05 decembrie 2019, pentru suma de 69.775,97 lei pentru perioada de referință iulie-noiembrie 2019;
- În data de 03 decembrie 2020, pentru suma de 503.121,00 lei pentru perioada de referință decembrie 2019 – noiembrie 2020;
- În data de 31 martie 2021, pentru suma de 146.867,00 lei pentru perioada de referință decembrie 2020 – februarie 2021;
- În data de 06 iulie 2021, pentru suma de 77.853,00 lei pentru perioada de referință martie – iunie 2021;

- În data de 04.10.2021 pentru suma de 84.251,00 lei pentru perioada de referință iulie – septembrie 2021;
- În data de 31.01.2022 pentru suma de 111.409,00 lei pentru perioada de referință octombrie – decembrie 2021;


Acestă pagină a fost actualizată pe 14 iunie 2022.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Programul Operațional Capacitate Administrativă- http://www.poca.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro
„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”