Biroul Relații cu Asociațiile de Proprietari și Evidența Persoanelor

Date de Contact


Adresa: Calea Griviței Nr. 208-210, Sector 1

Telefon: 021.208.30.33 sau 021.208.30.10 , int 2004

Email: contact@politialocalasector1.roProgram cu publicul


Marţi: 09:00-13:00

Joi: 12:00-16:00Şef Serviciu: Panait Ovidiu


Informaţii utile privind asociaţiile de proprietari:

Primăria Sectorului 1, prin Serviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari, aduce la cunoștinta asociațiilor de proprietari următoarele:

Asociațiile de proprietari trebuie să fie organizate și să funcționeze, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Legislaţia specifică asociațiilor de proprietari:

 • Legea nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor ( .doc /.pdf)
 • Ordinul nr. 1.058 din 11 februarie 2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.1 – Continut-Cadru al statutului asociatie de proprietari la Ordinul nr. 1.058 din 11 februarie 2019 (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.2 – Continut-Cadru al regulamentului condominiului la Ordinul nr. 1.058 din 11 februarie 2019 (.doc /.pdf)

Legislația financiar contabilă

 • Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 (.doc /.pdf)
 • Ordinul nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial emis de Ministerul Finanţelor Publice (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.1 la Ordinul nr. 3103/2017 – Reglementari Contabile din 24 noiembrie 2017 pentru persoanele juridice fara scop patrimonial (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.2 la Ordinul nr.3103/2017 – Reglementari Contabile din 24 noiembrie 2017 privind origanizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial (.doc /.pdf)
 • Ordinul nr 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile emis de Ministerul Finantelor Publice (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.1 la Ordinul nr. 2634/2015 – Norme generale din 5 noiembrie 2015 de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile. (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.2 la Ordinul nr.2634/2015 – Norme specifice din 5 noiembrie 2015 de utilizare a documentelor financiar-contabile (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.3 la Ordinul nr.2634/2015 privind modelele documentelor financiar-contabile (.doc /.pdf)

Formulare – ordinul 3103/2017

 • Registrul jurnal (.doc /.pdf)
 • Registrul inventar (.doc /.pdf)
 • Fisa pentru valori materiale (.doc /.pdf)
 • Jurnal pentru operatiuni diverse (.doc /.pdf)
 • Fisa pentru operatiuni diverse b (.doc /.pdf)
 • Fisa pentru operatiuni diverse c (.doc /.pdf)
 • Registrul pentru evidenta fondului de rulment (.doc /.pdf)
 • Registrul pentru evidenta fondului de reparatii (.doc /.pdf)
 • Registrul pentru evidenta sumelor speciale (.doc /.pdf)
 • Registrul pentru evidenta fondului de penalizari (.doc /.pdf)
 • Lista de plata (.doc /.pdf)
 • Situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv (.doc /.pdf)

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 195/2019

privind aprobarea regulamentului de atestare pentru obținerea calității de administrator de condominii, de către persoanele fizice cu domiciliul/reședinta în Sectorul 1 al Municipiului București  și cerere obținere atestat.

 • HOTĂRÂRE (.doc /.pdf)
 • Cerere participare Atestat (.doc /.pdf)

Biroul Relații cu Asociaţiile de Proprietari și Evidența Persoanelor are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • analizează şi controlează organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, precum și a HCL Sector 1 nr. 63/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • popularizează legislaţia în domeniul locativ în rândurile asociaţiilor de proprietari;
 • îndrumă şi sprijină proprietarii/asociaţiile de proprietari în vederea respectării procedurilor legale  în domeniu;
 • asigură accesul cetăţenilor/asociaţiilor de proprietari la orice informaţie privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari în cadrul programului de relaţii cu publicul, stabilit prin procedura operațională de lucru, telefonic şi la sediul instituţiei;
 • îndrumă cetăţenii şi asociaţiile de proprietari privind luarea măsurilor pentru menţinerea curăţeniei din condominiu şi proximitatea acestora, precum şi depozitarea deşeurilor;
 • propune Consiliului Local Sector 1 iniţierea unor proiecte de hotărâre pentru reglementarea aspectelor specifice legate de funcţionarea  asociaţiilor de proprietari;
 • îndrumă cetăţenii cu privire la modalităţile legale de constituire a asociaţiilor de proprietari;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni conform prevederilor Legii nr. 196/2018 – privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, precum și a HCL Sector 1 nr. 63/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea normelor legale la nivelul asociaţiilor de proprietari, conform prevederilor actelor normative ce reglementează activitatea asociaţiilor de proprietari;
 • cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
 • soluţionează, în termen legal, petiţiile primite de la persoane fizice/juridice;
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Poliţiei Locale Sector 1;
 • pune in aplicare prevederile legale în vigoare, pentru eliberarea și retragerea atestatului de administrator condominii.
Biroul Relații cu Asociațiile de Proprietari și Evidența Persoanelorhttps://www.primariasector1.ro/images/serviciul-proximitate.jpg